develop your own website

Klauzule informacyjne RODO

/Rodo/
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania pani/pana danych osobowych oraz o przysługujących pani/panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem pani/pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Robót Portowych DOKER Sp. z o.o.
2. Jeśli ma pani/pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania pani/pana danych osobowych w firmie Przedsiębiorstwo Robót Portowych DOKER Sp. z o.o., a także przysługujących pani/panu uprawnień, może się pani/pan skontaktować się z nami za pomocą adresu : 81-335 Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego 20, bądź adresu mailowego: doker@doker.com.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza pani/pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
    A) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
    B) w pozostałych przypadkach pani/pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami pani/pana danych osobowych mogą być:
- Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe.
6. Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie będą usunięte.
7. W związku z przetwarzaniem pani/pana danych osobowych przysługują pani/panu następujące uprawnienia:
Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- Dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- Osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- Dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- Dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- Osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- Zaistnieją przyczyny związane z pani/pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,
- Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje pani/panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu pani/pana danych osobowych, przysługuje pani/panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez panią/pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez panią/pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przedsiębiorstwo Robót Portowych DOKER Sp. z o.o.
tel. +48 58 627-42-22  |  e-mail: doker@doker.com.pl  |  klauzule informacyjne RODO